telefon: 800 23 24 25       e-mail: info.cz@aliaxis.com          aliaxis logo

Vsakování a retence

Vsakování a retence

EcoBlocmodelVsakování a retence (zachycení) s regulací odtoku jsou v dnešní době povinnou součástí každé novostavby. I u přístaveb a změn účelů staveb ale stavební úřady často požadují řešení nakládání se srážkovou vodou. Společnost NICOLL nabízí kompletní sortiment odvodnění, od zachycení dešťové vody, její odvedení podtlakovým odvodnění střech nebo gravitačně okapy, po její zachycení pod zemským povrchem. Dříve bývalo hodně časté řešení vsakování pomocí štěrkových loží obalených geotextilií. Naše společnost nabízí alternativu v podobě vsakovacích bloků EcoBloc nebo vsakovacích tunelů Garantia. Jejich velkou výhodou je čistitelnost a také vysoká akumulační schopnost. Vsakovací nebo retenční objekt z polypropylenových prvků má přibližně trojnásobný a navíc okamžitý objem pro zachycení přívalového deště, takže na stejný objem vody stačí třetinový objem výkopů. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci s návrhem nebo doporučením zkušených projektantů nebo realizačních společností.

Vsakování

vsakování deštové vody

Jednou z možností, která je v naší současné legislativě upřednostňována, je vsakování srážkové vody na vlastním pozemku. Vsakování je nejjednodušší a přesto vysoce efektivní způsob decentralizovaného řešení. Řešená lokalita však musí splňovat určité podmínky, především hydrogeologické. Půda musí mít dostatečnou propustnost (není možno zasakovat v jílovitých půdách), hladina podzemní vody musí být minimálně 1m pod dnem vsakovacího zařízení a musí být také splněna dostatečná vzdálenost od podsklepených budov, stromů a větších keřů. Kromě naplnění legislativy a získání stavebního povolení, bývá, především pro majitele provozů s velkými střechami a zpev
něnými plochami (logistické a průmyslové areály, nákupní centra..),využití vsakovacího systému motivováno úsporou na poplatcích za odvod dešťových vod do jednotné kanalizace.

V praxi se využívají různá vsakovací zařízení od povrchových průlehů až po podzemní plastové prvky. Tyto prvky přinášejí vysokou flexibilitu při montáži a je možné z nich tvořit nádrže různých rozměrů a kapacity. Pro zachování dlouhé životnosti nádrže je nutné před nátokem do vsaku zajistit čištění dešťové vody od mechanických nečistot. K účelu čištění slouží v případě vody ze střech různé filtrační šachty, v případě parkovišť a komunikací nejčastěji odlučovače lehkých kapalin.

Vsakování lze využít jak u velkých objektů a zpevněných ploch, kde lze vyskládat různě velké a tvarované vsakovací galerie z bloků, tak také u rodinných domů, kde se většinou používají vsakovací tunely. Instalace je možná samostatně, to v případě když nechceme dešťovou vodu využívat, nebo jako přepad z akumulační nádrže.

Retence s regulovaným odtokem

retnece s regulovaným odtokem

Retence, tedy zdržování dešťové vody s regulovaným odtokem do kanalizace, potažmo vodního toku, je vhodným řešením při nevhodných vsakovacích podmínkách. Retenční nádrže mohou být povrchové nebo podzemní. Podzemní nádrže bývají často betonové, je však možné je nahradit i vsakovacími bloky obalnými hydroizolační fólií. Regulace odtoku je řešena nejčastěji přes šachtu s regulovaným odtokem (clonou, stavítkem, vírovým regulátorem). Povolený průtok na odtoku z retence povoluje provozovatel kanalizace nebo správce vodního toku.